Regulamin serwisu www.poczytajmi.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.poczytajmi.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POCZYTAJMI.PL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.poczytajmi.pl prowadzony jest przez Vitaliia Kyryk wykonującego działalność gospodarczą pod firmą POCZYTAJMI - VITALIIA KYRYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Górna Droga 12/117, 02-495 Warszawa, NIP: 5223050351, REGON: 383280729, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@poczytajmi.pl

2. Serwis www.poczytajmi.pl działaj na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.poczytajmi.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania Umów Darowizn, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.poczytajmi.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
5.1. Kodeksu cywilnego,
5.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
5.3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
5.4. Ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207 ze zm.),

§ 2
DEFINICJE
1. FORMULARZ DAROWIZNY – formularz dostępny na stronie internetowej www.poczytajmi.pl umożliwiający zlecenie odbioru Darowizny od Darczyńcy.

2. DARCZYŃCA, USŁUGOBIORCA – 2. osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi Elektronicznej oraz przekazująca darowiznę lub zamierzająca dokonać darowizny na rzecz Obdarowanego lub wskazany przez Obdarowanego cel charytatywny..

3. DAROWIZNA – książki przekazane przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego.

4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

5. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.poczytajmi.pl

6. UMOWA DAROWIZNY – umowa zawierana między Darczyńcą, a Obdarowanym za pośrednictwem Serwisu.

7. USŁUGODAWCA, OBDAROWANY – Vitaliia Kyryk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą POCZYTAJMI - VITALIIA KYRYK, ul. Górna Droga 12/117, 02-495 Warszawa, NIP: 5223050351, REGON: 383280729

8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
a.i.1.a.i.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej w postaci Formularza Darowizny.

a.i.1.a.i.2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
a.i.1.a.i.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1 jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu skorzystania z Formularza Darowizny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam przesyłkę” albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub później są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5
UMOWA DAROWIZNY
1. Do zawarcia Umowy Darowizny, niezbędne jest wcześniejsze wysłanie wiadomości przez Darczyńcę za pośrednictwem Formularza Darowizny, za pośrednictwem którego Darczyńca zamawia bezpłatną przesyłkę kurierską lub bezpłatną przesyłkę paczkomatową.
2. Po wypełnieniu Formularza Darowizny i wysłaniu wiadomości, Obdarowany niezwłocznie potwierdza otrzymanie wiadomości.
3. Potwierdzenie otrzymania wiadomości od Darczyńcy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
3.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Darowizny,
3.2. niniejszy Regulamin.
4. Z chwilą otrzymania przez Darczyńcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Darowizny między Darczyńcą, a Obdarowanym.
5. Odbiór Darowizny w ramach Umowy Darowizny przekazanej przez Darczyńcę, dokonywany jest przez firmę kurierską wyznaczoną przez Obdarowanego w dniu ustalonym wspólnie przez firmę kurierską i Darczyńcę za pośrednictwem Obdarowanego.
6. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi wyłącznie Obdarowany.
7. Kurier może odmówić odebrania Darowizny w sytuacji, gdy stwierdzi:
7.1. niewłaściwe zapakowanie książek,
7.2. uszkodzenie opakowania z książkami lub jego niewłaściwe zabezpieczenie,
7.3. przekroczenie maksymalnego rozmiaru paczki (60x60x60cm) lub przekroczenie jej maksymalnej wagi (30 kg).
8. Obdarowany nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie przesyłki podczas transportu. Obdarowany zastrzega, że każda przesyłka jest ubezpieczona na kwotę 100 zł. W przypadku zaginięcia przesyłki, Obdarowany deklaruje wypłatę Darczyńcy kwoty uzyskanej z ubezpieczenia.
9. Obdarowany może wykonać następujące czynności z otrzymanymi Darowiznami:
9.1. dokonać ich sprzedaży (pkt. 9 niniejszego paragrafu),
9.2. poddać je recyklingowi (pkt. 10 niniejszego paragrafu),
9.3. przekazać wybranym organizacjom (pkt. 11 niniejszego paragrafu).
10. Obdarowany zastrzega możliwość dokonania sprzedaży Darowizn przekazanych przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego, a przychód powstały w wyniku tej sprzedaży stanowić będzie przychód Obdarowanego. O tym jaka część Darowizny zostanie sprzedana, decyduje Darczyńca za pośrednictwem Formularza Darowizny.
11. Obdarowany zastrzega możliwość poddania recyklingowi Darowizn, które w ocenie Obdarowanego, nie będą nadawać się do dalszego użytkowania ze względu na ich stan oraz wiek (znaczne zniszczenia, zabrudzenia, zdezaktualizowana wiedza). Recykling książek będzie odbywał się za pomocą wybranego przez Obdarowanego, zewnętrznego przedsiębiorstwa przetwórstwa odpadów. Uzyskane w ten sposób dochody, będą stanowić przychód Obdarowanego.
12. Darowizny otrzymane przez Obdarowanego od Darczyńcy w ilości pomniejszonej o książki przeznaczone na sprzedaż oraz książki poddane recyklingowi, zostaną przekazane przez Obdarowanego do wybranych przez niego czytelniom i organizacjom non profit takim jak: biblioteki publiczne, szkoły, szpitale, domy dziecka, kościoły itp.
13. Suma wartości Darowizn wysłanych przez Darczyńcę w okresie pięciu lat, nie może przekroczyć łącznej kwoty 4902 zł.

§ 6
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@poczytajmi.pl.
3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 3. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.poczytajmi.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością Vitaliia Kyryk wykonującego działalność gospodarczą pod firmą POCZYTAJMI - VITALIIA KYRYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Górna Droga 12/117, 02-495 Warszawa, NIP: 5223050351, REGON: 383280729
2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.poczytajmi.pl bez zgody Usługodawcy.
3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.poczytajmi.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
6. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
7. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
8. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy przez całą dobę.
9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:
9.1. szkody powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
9.2. ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu,
9.3. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
9.4. działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
10. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.